Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

Spoločnosť Auto Průhonice a.s., IČO: 28448430, so sídlom K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 14583 (ďalej len "Spoločnosť"), vypracovala tieto "Zásady ochrany osobných údajov" (ďalej len "Zásady"), aby vás informovala o tom, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime vaše osobné údaje, aby sme pomohli chrániť vaše súkromie.

Všetky operácie s vašimi osobnými údajmi vykonávame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s písm. e):

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov
 • . fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe osobných údajov pohybu takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"),
 • Zákon č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, a
 • Zákon č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

V týchto Zásadách by sme vám chceli poskytnúť aj informácie o najčastejšie používaných termínoch a postupoch na ochranu vašich osobných údajov, ktoré používame. Zároveň vám vysvetlíme vaše práva vyplývajúce z nariadenia v súvislosti s ich zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním.

a zodpovieme vám všetky otázky, ktoré môžete mať v súvislosti s ich zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov.

2. Dohľad

Pri každom spracovaní vašich osobných údajov dodržiavame všetky zavedené a záväzné pravidlá a bezpečnostné opatrenia a dúfame, že nebudú nastali situácie, keď nebudete spokojní s naším zaobchádzaním s vami.

V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
WEB: www.uoou.cz

3. Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov považujeme za veľmi dôležitú súčasť našej činnosti a preto jej venujeme veľkú pozornosť. Ubezpečujeme vás, že s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere v súlade s vysokou technickou úrovňou.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame tieto zásady Nariadenie nasledujúce zásady:

3.1 Zákonnosť

Vaše osobné údaje musíme vždy spracúvať v súlade so zákonom a na základe aspoň jedného právneho dôvodu (viac informácií nájdete na kapitola 5.1 ).

3.2 Spravodlivosť a transparentnosť

Vaše osobné údaje musíme spracúvať otvorene a transparentne a poskytovať vám poskytnúť informácie o tom, ako sa spracúvajú, spolu s informáciami o tom, komu budú osobné údaje sprístupnené (viac informácií nájdete na kapitola 7 Patrí sem aj povinnosť informovať vás v prípade závažného narušenia bezpečnosti alebo úniku osobných údajov vás o tom musíme informovať (pozri Kapitola 6 ).

3.3 Obmedzenie účelu

Osobné údaje sa musia zhromažďovať na konkrétne a legitímne účely a nesmú spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi (viac informácií nájdete na kapitola 5.1 a kapitole 5.2).

3.4 Minimalizácia údajov

Spracúvanie osobných údajov musí byť primerané, nevyhnutné a relevantné v vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú.

3.5 Presnosť

Vaše osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované. Aby ste to dosiahli sú prijaté všetky primerané opatrenia, ktoré nám umožnia zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu alebo opravu vašich osobných údajov (viac informácií nájdete na časť 7 ).

3.6 Obmedzenia ukladania

Ukladanie vašich osobných údajov sa vykonáva len na nevyhnutný čas, v forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu na účely, na ktoré sa sa spracúvajú (napríklad súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, pokiaľ tento súhlas nebol udelený pred uplynutím tohto obdobia odvolaný).

Po uplynutí lehoty na spracovanie alebo účelu spracovania sa vaše osobné údaje vymažeme alebo upravíme tak, aby neboli spojené s vašou osobou (proces anonymizácie).

3.7 Integrita a dôvernosť

Táto zásada vyžaduje, aby sme prijali takéto technické a organizačné záruky vašich osobných údajov, aby sa zabránilo ich neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu, strate alebo zničeniu. Z týchto dôvodov prijímame množstvo technických a organizačných opatrení, pričom zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje boli prístupné k vašim osobným údajom majú prístup len vybraní zamestnanci.

3.8 Zodpovednosť

Zodpovednosť je obsiahnutá v povinnosti vedieť preukázať dodržiavanie všetkých vyššie uvedených vyššie uvedených podmienok.

4. Základné kľúčové podmienky
4.1 Spracúvanie osobných údajov

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, a to s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejnenie, usporiadanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Spracovanie v zmysle všeobecného nariadenia sa však nesmie chápať ako akékoľvek spracovanie osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa musí považovať za už sofistikovanejšiu činnosť, nie náhodnú, ktorú prevádzkovateľ s osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ na konkrétny účel a z konkrétneho hľadiska systematicky.

4.2 Osobné údaje a ich členenie

Osobné údaje sú všetky informácie o vás ako o osobe, ktoré môžeme vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, sieťové identifikátor alebo na jeden alebo viac konkrétnych fyzických, fyziologických prvkov, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Osobné údaje nie sú anonymné alebo súhrnné údaje, t. j. údaje, ktoré nemôžeme jednoznačne spojiť s vašou osobou.

Pokiaľ ide o vymedzenie šírky pojmu "osobné údaje", môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, a to

(a) základné osobné údaje, ktorými sú napríklad meno, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu, údaje o polohe, sieťový identifikátor atď.

(b) špeciálne kategórie osobných údajov, ktorými sú údaje veľmi osobnej povahy, ako sú fyzické, fyziologické, genetická, psychologická, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť naše povinnosti a výkon osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti zamestnania práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany.

Prehľad toho, aké osobné údaje zahŕňame do vyššie uvedených kategórií, nájdete v kapitole 5.2.

Ak chcete vedieť, kedy a za akých podmienok môžete poznať rozsah našich spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak chcete svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, oboznámte sa s Kapitola 7 ktorá vysvetľuje jednotlivé postupy a ich podmienky.

4.3 Kto je dotknutá osoba

Dotknutá osoba je výlučne fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Subjektom osobných údajov je však už napr. e-mailová adresa zamestnanca právnickej osoby právnickej osoby, zvyčajne v podobe jmeno.prijmeni@firmaabcxyz.cz .

Dotknutá osoba nie je právnickou osobou (napríklad obchodnou spoločnosti, družstvá, združenia a podobne). Údaje týkajúce sa výlučne právnickej osoby preto nie sú osobnými údajmi.

4.4 Prevádzkovateľ

Správca je definovaný ako subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a je primárne zodpovedný za spracúvanie. Správca vašich osobných údajov sú tieto spoločnosti skupiny VOLVO:

Auto Průhonice a.s. so sídlom K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 28448430, zapísaná v obchodnom registri vedenom obcou súdom v Prahe, oddiel B, vložka 14583 a jej dcérska spoločnosť Auto Průhonice a.s., Pobočka Dejvice, Podbabská 17, Praha 6 - Dejvice a Auto Průhonice a.s., pobočka Stodůlky, Šafránkova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,

Auto Cardion s.r.o. so sídlom Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, IČO: 04156854, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v súdom v Prahe, oddiel C, vložka 88475 a

Volvo Car Czech Republic s.r.o. so sídlom K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 63981726, zapísaná v obchodnom registri vedenom Oddiel C, vložka 39848.

(ďalej spoločne len "Regulátori").

Ako Oprávnené orgány pre vás vystupujú tieto spoločnosti skupiny VOLVO vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúva Právny orgán alebo konkrétny Právny orgán. údaje buď na:

 • na základe vášho súhlasu v rozsahu uvedenom v tomto súhlase (napríklad na marketingové účely), alebo
 • . bez vášho súhlasu, napríklad na účely vyplývajúce z nášho obchodných činností, ako sú zákonné povinnosti, povinnosti vyplývajúce zo zmlúv a podobne, ale môže ich spracúvať aj na vlastné zamýšľané účely, napr. pre svoje vlastné oprávnené záujmy, za predpokladu, že tieto záujmy neprevažujú nad záujmom ochrany vašich základných práv a slobôd ako fyzickej osoby.
 • 4.5 Spracovateľ

  Spracovateľ je osoba, ktorej ako prevádzkovateľ odovzdávame vaše osobné údaje. Spracovateľ preto môže vykonávať len také spracovateľské operácie s osobnými údajmi, ktoré operácie, na ktorých vykonávanie sme ho poverili alebo ktoré vyplývajú z činnosti, na ktorú sme spracovateľa poverili.

  Patria sem napríklad naši obchodní partneri, zvyčajne externí marketingoví agentúry, ktoré vám v našom mene zasielajú obchodné a marketingové oznámenia.

  5. Právne tituly na spracúvanie osobných údajov, ich dôvody a spôsoby spracúvania
  5.1 Právne tituly na spracúvanie osobných údajov

  Právne dôvody spracúvania osobných údajov znamenajú oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať vaše osobné údaje. Právnymi dôvodmi sú teda nevyhnutné predpokladom na to, aby sme mohli hovoriť o oprávnených a zákonnom spracúvaní vašich osobných údajov.

  Osobné údaje môžeme spracúvať na rôzne účely a pre každý účel potrebujeme právny základ na spracúvanie osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov údajov je vždy spojené s účelom, na základe ktorého sa určuje právny základ spracúvania. Je možné, že "jeden" osobný údaj (alebo niektoré súhrn) budeme spracúvať na rôzne účely a tieto účely môžu časom vzniknúť alebo zaniknúť bez toho, aby to pre osobné údaje predstavovalo povinnosť zlikvidovať. Povinnosť zlikvidovať osobné údaje vznikne, ak nám zanikne posledný právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov.

  Svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

  Osobné údaje sa môžu spracúvať, ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich znakov právne dôvody:

  1. udelenie súhlasu,
  2. plnenie zmluvy,
  3. plnenie právnej povinnosti,
  4. oprávnený záujem.
  .

  Ako titul na spracúvanie vašich osobných údajov sa môžu použiť aj tieto údaje právne dôvody:

  1. ochrana životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby,
  2. verejný záujem,

  Na základe právnych titulov uvedených v bodoch 2 až 4 môžeme používať vaše osobné údaje na účely uzatvorenia a plnenia zmlúv o kúpe a používaní nášho tovaru a služieb.

  Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe právneho titulu uvedeného v bode bode 1, bude to najmä vtedy, ak nám poskytnete marketingové súhlas alebo používate našu webovú stránku bez toho, aby ste zároveň ste naším zákazníkom.

  5.1.1 Súhlas

  Súhlas je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vašej vôle, ktorým nám dávate vyhlásenie alebo iné zjavné potvrdenie vášho súhlasu s spracúvanie vašich osobných údajov. Je to aktívny a dobrovoľný prejav vášho vôle, ku ktorému nesmiete byť nútení.

  Súhlas nám dávate vždy na jeden alebo viacero konkrétnych účelov spracúvania, ktoré sú definované v súhlase. Získanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov musia byť splnené nasledujúce pravidlá:

  a) vždy od vás budeme získavať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov individuálne, takže váš súhlas nebude súčasťou textu zmluvy alebo iných zmluvy,

  b) text súhlasu bude vždy jasný,

  (c) súhlas bude vždy udelený len vtedy, ak budete aktívne konať, takže žiadne polia vo formulári súhlasu nebudú vopred vyplnené za vás,

  d) súhlas budete udeľovať osobitne pre každý účel spracúvania.

  5.1.2 Plnenie zmluvy

  Vaše osobné údaje potrebujeme na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorého ste jeho zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

  5.1.3 Plnenie zákonných povinností

  Vaše osobné údaje tu potrebujeme spracúvať, aby sme splnili zákonnej povinnosti, ktorá nám bola uložená ako prevádzkovateľovi údajov.

  5.1.4 Oprávnený záujem

  Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmov alebo záujmov tretej strany, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody subjektu, ktorý si vyžaduje ochranu osobných údajov.

  5.1.5 Ochrana životne dôležitých záujmov

  V týchto prípadoch je spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby.

  5.1.6 Verejný záujem

  Tento titul spracovania sa môže použiť pri spracovaní vašich osobných údajov, ktoré sme povinní vykonať na účely plnenia našej úlohy vykonávanej v verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorú ako prevádzkovateľ poverený.

  5.2 Príklady spracúvania osobných údajov

  V kapitole 5.1 sme uviedli právne tituly možného spracúvania vašich osobných údajov. Teraz by sme chceli uviesť príklady situácií, v ktorých budeme najčastejšie požadovať vaše osobné údaje a titul, na základe ktorého tak budeme robiť:

  Názov činnosti

  Právny názov spracúvania osobných údajov

  Objednávka a kúpa osobného automobilu

  uzavretie a plnenie zmluvy alebo plnenie pred uzavretím kúpnej zmluvy

  Služby

  uzavretie a plnenie zmluvy alebo plnenie pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb a poskytnutím služby

  Zabezpečenie financovania

  plnenie pred uzavretím príslušnej zmluvy (napr. posúdenie úverovej bonity) a plnenie podľa zmluvy na účely financovania kúpy osobného automobilu a z tejto zmluvy vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z

  Zariadenie poistenia

  Uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy

  Stiahnutie a používanie mobilnej aplikácie

  uzatvorenie a plnenie na základe zmluvy o používaní aplikácie

  Marketingové účely

  udelenie súhlasu na účely zasielania obchodných oznámení

  Ukladanie súborov cookie potrebných na fungovanie webu webovej stránky

  náš oprávnený záujem, keďže ukladanie súborov cookie je potrebné na správne fungovanie webovej stránky

  Kybernetická bezpečnosť

  Ochrana záujmov dotknutých osôb a plnenie zákonnej povinnosti, keďže ochrana pred kybernetickými hrozbami je základnou predpokladom bezpečnej prevádzky služieb, je spojená s s monitorovaním stavu vozidla a ďalších komponentov a toto povinnosť nám v určitých prípadoch ukladá zákon predpisy .

  5.3 Spôsob spracovania osobných údajov

  Podrobnosti o spôsoboch, akými spracúvame vaše osobné údaje, nájdete na webovej stránke . https://www.volvista.sk/informacie-o-spracovan%C3%AD-osobnych-udajov .

  6. Bezpečnosť a ochrana údajov

  Ako správca vašich osobných údajov sme zodpovední za to, aby sme dodržiavali všetky povinnosti a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. S cieľom zabezpečiť vaše osobných údajov dodržiavame technické a organizačné opatrenia.

  Medzi tieto opatrenia patria napr:

  Názov opatrenia

  Popis opatrenia

  Fyzická kontrola prístupu

  Všetky údaje ukladáme tak, aby bol chránený prístup k k nim. Miesta a oblasti, kde sú údaje uložené, sú zabezpečené technickými prostriedkami (napríklad čipom karty, kľúče, elektronicky uzamykateľné dvere atď.)

  Kontrolovaný vstup

  Do akéhokoľvek systému, ktorý uchováva osobné údaje nedovolíme nikomu vstúpiť bez zadania príslušného hesla alebo dvojfaktorového overenia. Prístup k osobným údajom je možný len oprávnené osoby, a to v rozsahu potrebnom na výkon ich pracovných činností.

  Kontrola prístupu

  Prijímajú sa opatrenia na zabránenie neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu, odstraňovaniu z systému alebo inej manipulácii s údajmi.

  Vytváranie pseudonymov

  Osobné údaje spracúvame ich úpravou, a to vďaka ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe (ide o takzvaná pseudonymizácia).

  Kontrola prenosu

  Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v prípade ich elektronického prenosu ich chránime tak, aby počas neoprávneného čítania, kopírovania, úpravy alebo vymazania.

  V prípade narušenia bezpečnosti vašich osobných údajov, ktoré samozrejme robíme všetko pre to, aby sme zabránili, sme povinní túto skutočnosť uviesť v 72 hodín oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov.

  Ak by však porušenie bezpečnosti vašich osobných údajov predstavovalo významné riziko, sme povinní vás o tom informovať aj za predpokladu, že máme na vás aktuálne kontaktné údaje.

  7. Vaše práva

  Nariadenie poskytuje dotknutým osobám určité práva. Ich účelom je vyvážiť vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

  Ak nám zašlete žiadosť podľa kapitoly 7.1 až 7.8, musí byť informácie o prijatých opatreniach poskytnuté bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť o dva mesiace, o čom musíte byť informovaní naša strana ako správca, aby vás informovala, vrátane dôvodov predĺženia, v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  V nasledujúcich kapitolách sa môžete oboznámiť so svojimi individuálnymi právami.

  7.1 Právo na prístup k osobným údajom

  Toto právo vám na základe vašej aktívnej žiadosti umožňuje získať od nás ako prevádzkovateľa, informácie (potvrdenie) o tom, či vaše osobné údaje sú spracúvané, a ak sú, máte právo na prístup k týmto osobné údaje a máte právo získať tieto informácie:

    Podľa vašich informácií môžete mať k dispozícii nasledujúce informácie:
    • účely spracúvania,
    • kategórie dotknutých osobných údajov,
    • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
    • plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať,
    • existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, práva namietať,
    • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
    • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané od dotknutej osoby,
    • .
    • o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

    Túto povinnosť splníme tak, že vám od nás zašleme "sjetinu" osobných údajov, ktoré spracúvame, alebo vám oznámime, že žiadne osobné údaje nie sú predmetom spracúvania a vaše osobné údaje nespracúvame.

    7.2 Právo na opravu

    Toto právo vám umožňuje požiadať nás o zmenu akýchkoľvek vašich osobných údaje, ktoré spracúvame, ak došlo k ich zmene (napr. zmena priezviska, zmena adresy atď.).

    Ako správca údajov nie sme povinní aktívne zisťovať, či osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sú aktuálne, nesprávne alebo nepresné, avšak ak nás na to upozorníte, je našou povinnosťou povinnosťou zaoberať sa vašou pripomienkou alebo žiadosťou o opravu. Pre dodržiavanie predpisov rovnakých podmienok máte tiež právo požiadať nás o doplnenie vašich osobných údajov.

    7.3 Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

    Toto právo "byť zabudnutý" predstavuje pre nás ako prevádzkovateľa povinnosť vymazať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:

    • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané,
    • súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvali, dotknutá osoba odvolá a neexistuje iný právny základ na spracúvanie,
    • subjekt údajov namieta proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce zákonné dôvody na spracúvanie,
    • osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
    • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť,
    • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 smernice.

    Právo na výmaz sa preto uplatňuje len vo vymenovaných prípadoch, t. j. keď nastane daná okolnosť.

    Právo na výmaz nie je absolútnym právom, ktoré by dotknutej osobe poskytovalo možnosť kedykoľvek a v akejkoľvek situácii požiadať o vymazanie osobných údajov. Nie je možné napr. v rámci práva byť zabudnutý požiadať o zničenie všetkých osobných údajov, napr. v prípade ukončenia pracovného pomeru alebo poskytovania finančných služieb, keďže prevádzkovateľ podlieha podliehajú povinnosti naďalej uchovávať určité osobné údaje.

    7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

    Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, v v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

    (a) namietate presnosť osobných údajov, a to na obdobie potrebné na to, aby sme mohli môžeme overiť presnosť osobných údajov;

    (b) spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadate o ich vymazanie namiesto toho žiadať o obmedzenie ich používania;

    (c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

    (d) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa kapitoly 7.7 kým sa neoverí, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnené dôvody.

    Ak bolo spracúvanie obmedzené na základe dôvodov uvedených v písmenách a) až a) vyššie, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania. (d), osobné údaje sa môžu spracúvať s výnimkou ich uchovávania len s vaším súhlasom alebo na účely určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Štát.

    7.5 Oznamovacie povinnosti týkajúce sa opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania

    Prevádzkovateľ oznámi jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania vykonané v súlade s Kapitola 7.2 , kapitolou 7.3 a Kapitola 7.4 , okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo potrebné neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch údajov, ak o to dotknutá osoba požiada.

    7.6 Právo na prenosnosť údajov

    Ak nás požiadate o prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, je našou povinnosťou poskytnúť a preniesť mu údaje v štruktúrovanej podobe, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky je to možné.

    Pritom sa musia dodržiavať spoločné podmienky uplatňovania práva na prenosnosti:

    • osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu alebo zmluvy,
    • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, t. j. spracúvanie, ktoré sa vykonáva výlučne technickými prostriedkami na základe vopred stanoveného algoritmu a bez akéhokoľvek ľudského zásahu.
    7.7 Právo vzniesť námietku

    Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu (napríklad na účely uzatvorenia zmluvy, ochrany nášho majetku a podobne), môžete uplatniť svoje právo na námietku. Právny titul "oprávnený záujem" je uvedený v kapitole 5.1.4 a zahŕňa:

      Podľa tohto odseku sa na účely tohto článku vyžaduje, aby ste sa oboznámili s
     • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
     • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

     Námietku môžete vzniesť aj v prípade, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu.

     V odôvodnených prípadoch budú po prijatí vašej námietky vaše osobné údaje vymazané a nebudeme ich ďalej spracúvať.

     7.8 Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom rozhodovaní

     Toto právo zaručuje, že nebudete predmetom rozhodnutia založeného na výlučne na základe automatizovaného spracúvania vrátane profilovania, ktorého cieľom je má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby právne účinky (napr. uzavretie zmluvy) sa nerozhoduje automatizovanými postupmi bez ľudského posúdenia.

     Pozrite si, prosím, svoj práva podrobnejšie popísané na https://www.volvista.sk/dokumenty-o-ochrane-udajov-na-stiahnutie

     8. Pravidlá zdieľania vašich osobných údajov
     8.1 Zdieľanie osobných údajov v rámci Európskej únie

     V rámci Európskej únie platí zásada, že voľný pohyb osobných údajov nie je ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. obmedzená alebo zakázaná. Napriek tomu, aby sme mohli prenášať osobné údaje, musíme mať právne dôvod na ich prenos.

     Aby sme mohli vaše osobné údaje poskytnúť sprostredkovateľovi v rámci európskeho Únie, dbáme na to, aby to bolo:

     • zdieľanie osobných údajov na konkrétny účel (napríklad príprava marketingovej kampane),
     • prenos len jasne špecifikovaných a nevyhnutných osobných údajov,
     • prenosy uskutočnené na základe riadne uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov,
     • poskytovanie vykonávané bezpečnými prostriedkami (šifrovanie, pseudonymizácia atď.).
     8.2 Zdieľanie osobných údajov mimo Európskej únie

     Prenos osobných údajov do krajiny mimo Európskej únie musí byť v súlade s pravidlo, že v prijímajúcej krajine musí byť zabezpečená dostatočná právna ochrana Zároveň musí byť zabezpečené, aby sme mali aj právny základ pre prenos.

     Ak by sme vaše osobné údaje prenášali mimo Európskej únie, potom prenos osobných údajov by sa uskutočnil na základe tzv. záväzného firemných pravidiel, ktorými sa riadime pri jednorazových alebo kolektívnych prenosy osobných údajov prevádzkovateľovi so sídlom mimo Európskej únie.

     Aby sme mohli vaše osobné údaje poskytnúť sprostredkovateľovi mimo Európskej Únie, dbáme na to, aby to bolo:

     • zdieľanie osobných údajov na konkrétny účel (napríklad príprava marketingovej kampane),
     • prenos len jasne špecifikovaných a nevyhnutných osobných údajov,
     • prenosy uskutočnené na základe riadne uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov,
     • poskytovanie vykonávané bezpečnými prostriedkami (šifrovanie, pseudonymizácia atď.).
     9. Súbory cookie

     Na rozlíšenie jednotlivých počítačov a individuálne nastavenie niektorých služieb používame súbory cookie alebo iné podobné sieťové identifikátory.

     9.1 Čo sú to súbory cookie?

     Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré naše servery ukladajú pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov, tabletov alebo smart telefónoch. Súbory cookie si možno predstaviť ako pamäť webovej stránky, ktorá podľa používateľ pri ďalšej návšteve toho istého počítača. Niektoré z týchto cookies sú potrebné na správne fungovanie vašej stránky a niektoré z týchto súborov cookie nám pomáhajú zlepšovať webové stránky alebo nám pomáhajú nám umožniť ponúknuť používateľovi lepší zážitok.

     Súbory cookie sa nepoužívajú na zhromažďovanie citlivých osobných údajov.

     9.2 Typy súborov cookie

     Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie, používame na tieto účely aplikácie:

     Typ

     Názov

     Účel

     Uplynutie platnosti

     Prístup k informáciám

     Funkčné

     auto_pruhonice_session

     Toto je technický súbor cookie

     Počas trvania relácie

     Použitie závisí od nastavení prehliadača. Vypnúť funkčných súborov cookie môže mať za následok stratu niektorých funkcií webovej stránky.

     compared_cars, favorite_cars

     Poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zabezpečenie maximálneho pohodlia počas návštevy klienta.

     cc_cookie

     Nastavenie súhlasu so súbormi cookie.

     Analytické

     _gid

     Používa sa na identifikáciu jedinečných používateľov a jeho vyprší po 24 hodinách.

     24 hodín

     Webovú stránku používame na analytické účely. Táto stránka nám umožňuje zistiť, ktoré stránky majú najviac návštevníkov a kde sa objavujú chybové hlásenia, aby sme zabezpečili, že naše služby čo najlepšie zodpovedali vašim potrebám je to možné. Môžu používať súbor súborov cookie na zhromažďovanie informácií a vytváranie správ o používaní webovej stránky bez spoločnosti Google dozvedieť žiadne osobné údaje jednotlivých návštevníkov.

     _ga

     Používa sa na identifikáciu jedinečných používateľov a vyprší po 2 rokoch.

     2 roky

     súbory cookie stavu relácie

     Reklama

     NID

     Zabezpečenie doručovania reklamy alebo opätovné cielenie, preferencie používateľov obchodu.

     6 mesiacov

     Tieto súbory cookie sú prepojené so službami poskytovanými inými spoločnosti tretích strán. Patria medzi ne napríklad tlačidlá "Páči sa mi to" a "Zdieľať". S ich pomocou môžeme vás pripojiť k sociálnym sieťam. Používanie týchto súborov cookie je na vás. Ich vypnutie bude signálom, aby sme vám prestali ponúkať niektoré z našich služieb.

     SID

     Poskytovanie doručovania reklamy alebo opätovné cielenie, prevencia podvodov

     1 rok

     IDE

     Zabezpečenie doručovania reklamy alebo opätovné cielenie

     1 rok

     ANID

     2 roky

     DSIS

     uloženie používateľských preferencií

     7 dní

     FLC

     10 sekúnd

     AID

     TAID

     2 týždne

     exchange_uid

     __gads

     1 rok

     __gac

     90 dní

     Konverzia

     Ďalšie súbory cookie tretích strán

     Lpv(číslo)

     Ukladanie a počítanie zobrazení stránok

     30 min.

     Súbory cookie nastavené tretími stranami používame na rôzne služby (napr. analýza stránok, reklamné účely, vzájomné prepojenie našej stránky s partnerskými stránkami). Meranie Používanie médií: sledujeme, koľko a akú reklamu prijímate. ste videli, aby sme zistili, či ste na reklamu klikli.

     Pardot

     Ukladanie a sledovanie, či je karta prehliadača aktívna

     Počas trvania relácie

     visitor_id(číslo)

     Uloženie jedinečného ID používateľa

     1 rok

     visitor_id(number)-hash

     Poskytovanie ochrany pred hackermi

     trvalý

     ID kanála

     9.3 Odstránenie súborov cookie

     Ďalšie informácie o povolení a zakázaní súborov cookie a ich vymazaní nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača.

     9.4 Súhlas s nastavením súborov cookie

     Svoj súhlas s nastaveniami súborov cookie môžete upraviť tu: Upraviť nastavenia.

     10. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv nás kontaktujte

     Ak vám nie je jasná akákoľvek časť tohto vyhlásenia alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, neváhajte sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov Spoločnosť: dpo@autopruhonice.com , alebo na adrese https://www.volvista.sk/informacie-o-spracovan%C3%AD-osobnych-udajov .

     11. Kategórie osobných údajov

     Nasleduje prehľad rôznych kategórií osobných údajov a rozpis konkrétnych údajov, ktoré pod ne zaraďujeme.

     Názov skupiny osobných údajov

     Aké údaje sú zaznamenané v tejto skupine

     Biometrické údaje:

     biometrické údaje (podpis, fotografia)

     Ďalšie identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca:

     číslo zamestnaneckej karty, prístupové práva / ID2 / používateľ id, pracovné e-mailové kontá, pracovné telefónne číslo, heslá v rámci interných IT systémov, prístupy/prihlásenia do interných IT systémov - pripojenia VPN, údaje zamestnancov z skupiny

     Fotografie/video:

     fotografie, video

     Fyzické vlastnosti:

     Akékoľvek fyzické charakteristiky (farba vlasov, farba očí, výška, hmotnosť atď.)

     História obchodovania:

     Transakcie a zmluvy vrátane súvisiacich informácií, obchodných príležitostí ponuky/ dopytu, predmetu, dátumu, miesto transakcie, upomienky, informácie o obchodovaní v Skupina

     Vyhodnotenie a súvisiaca komunikácia:

     Spätná väzba od zamestnancov, odpovede na prieskumy, sťažnosti / podnety / návrhy / žiadosti / otázky a ich vybavovanie, žiadosti o služby, záznamy o hodnotení, interné sankcie, sebahodnotenie, osobné ciele a KPI

     Identifikačné údaje:

     meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul pred / za menom, pohlavie, jazyk, bydlisko, miesto trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, štátna príslušnosť / štátna príslušnosť, identifikátor osoby (pridelený spoločnosťou), typ dokladu, číslo diplomatického pasu, číslo občianskeho preukazu identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho poistenia, číslo sociálneho poistenia, číslo číslo vodičského preukazu, číslo pasu, platnosť dokladu, dátum a miesto vydania dokladu, fotografia z občianskeho preukazu, prihlasovacie údaje do aplikácie, dátum vytvorenia dátum vstupu/zrušenia, číslo zamestnanca, zamestnávateľ, názov pracovnej pozície, podpis

     Komunikácia, interakcie a profily odvodené od týchto údajov:

     chat (instant messaging), konverzácia, e-mail komunikácia, správanie alebo surfovanie/klikanie/vyhľadávanie a počúvanie/pozeranie súvisiace s internetom /elektronickej pošty /médií /aplikácií, získaných informácií prostredníctvom spätnej väzby / prieskumov / komentárov / návrhov / sťažností vo vzťahu k prevádzkovateľovi, súhlasu / nesúhlas s typom alebo formou komunikácie

     Kontaktné údaje:

     poštová adresa, adresa pracoviska, telefón číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, dátová schránka, kontaktné údaje o sociálnych médiách

     Kópia osobného dokumentu alebo iného verejného dokumentu:

     kópia občianskeho preukazu, kópia pasu, kópia ZTP, ZTP/P, kópia vodičského preukazu, kópia kópia diplomatického pasu, kópia technického preukazu, kópia rodného listu číslo

     Údaje o polohe:

     Lokalizačné údaje založené na GPS, technológia majákov, lokalizačné údaje získané z iných operácií (napr. platby karty v priestoroch obchodníka)

     Mzdové a podobné údaje:

     plat / odmena, náhrada mzdy, priemerný zárobok, prémie / výhody, zrážky zo mzdy, spôsob zasielania mzdy, výdavky, číslo súkromného účtu, spotreba interných zdrojov, poistenie, dane a zrážky, daňové priznanie daňovník, daňové priznania a doklady, údaje o majetku zamestnanci

     Profil podniku:

     Označenie VIP a podobne, zámer kúpiť auto (kedy, aké, financovanie), záujem o skúšobnú jazdu, solventnosť

     Popisné údaje:

     Sociálny status (študent/pracujúci/nezamestnaný/bez príjmu), pracovná funkcia a skúsenosti, zručnosti, vzdelanie, kvalifikácia, životný štýl, zvyky, voľný čas a cestovanie, členstvo napr. v charitatívnych alebo dobrovoľníckych organizáciách organizácií, informácie o oblasti, v ktorej dotknutá osoba žije, informácie o bývaní, významné momenty v živote subjektu údajov (sťahovanie, získanie vodičského preukazu), zdravotný kód preukaz poistenca, zbrojný preukaz (áno/nie), ľavá/pravá ruka, počet číslo preukazu EHIC, preferovaný predajca, kópia dokladu o potvrdenie o práceneschopnosti, segmentácia

     Rizikové profily:

     kybernetické riziko, riziko prania špinavých peňazí, riziko boja proti podvodom, CFT riziko, riziko embarga, PEP, iné bezpečnostné riziko

     Sieťové identifikátory:

     Mac adresa, IP adresa, odtlačok zariadenia/odtlačok zariadenia, Cookies alebo podobná technológia Informácie o prehliadači

     Technické údaje o výrobku:

     VIN, evidenčné číslo, informácie o spôsobe používania položky (napr. vozidlo), informácie o vlastníkovi vozidla, informácie o údržbe / návštevy servisu, technický opis položky (napr. farba vozidla)

     Detaily transakcie:

     Číslo bankového účtu, číslo debetnej/kreditnej karty, oprávnenie/poverenie, dátum transakcie, suma transakcie

     Údaje o priebehu štúdia:

     Trieda, odbor, známky, hodnotenie študentov, skúsenosti

     Podrobnosti o rodine a iných osobách:

     Manželstvo, partnerstvo, rodinný stav, počet detí, informácie o domácnosti, meno a priezvisko dieťaťa, dátum dieťaťa, dátum narodenia, informácie o inej osobe (vzťah a iné vzťahy)

     Údaje o vnútornej kontrole a vyšetrovaní:

     Záznamy z interných vyšetrovaní, prípady oznamovania nekalých praktík fúkania, interné systémové záznamy, záznamy týkajúce sa používaním/prevádzkou na internete, záznamy týkajúce sa používania e-mailových služieb/prevádzky, záznamy týkajúce sa používania telekomunikačných prostriedkov/prevádzky

     Údaje o výkone pracovnej činnosti:

     pracovná pozícia, nákladové stredisko, nadriadený, pracovný pracovný čas a štátne sviatky, dovolenka, práceneschopnosť, materská/rodičovská dovolenka, prerušenie kariéry, dochádzka, udalosti, kalendár, home office, telepráca, informácie o cestovaní a iných zmenách v práci pracovnom pomere, denný rozvrh/časové výkazy, zverené zariadenia a iné hodnoty, majetok IKT, odpracované hodiny, absolvované školenia, prístupové práva, pracovný denník úrazy, výkon pracovných činností pre tretiu osobu, prijaté a poskytnuté dary

     Zdravotné údaje:

     fyzické zdravie, duševné zdravie, rizikové situácie a rizikové správanie, zdravotné postihnutie, zdravotné postihnutie/P, krvná skupina, údaje o zdravotnej starostlivosti, sexuálny život alebo sexuálne orientácii

     Údaje týkajúce sa odsúdení za trestné činy a trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení opatreniami:

     údaje týkajúce sa odsúdení za trestné činy a trestných činov trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení

     Zábery z kamery:

     Zábery z priemyselných kamier

     Záznamy vstupného zariadenia:

     záznamy zo vstupných zariadení

     Životopisy, motivačné listy a záznamy o výberovom konaní :

     Životopis, motivačný list, záznamy a výsledky výberového konania výberových konaní

     12. Ďalšie informácie

     Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na tejto adrese:

     https://www.volvista.cz/gdpr-zadost-o-vykon-prav [4]